tu–th 12.00 – 23.00
fr–sa 12.00 – 01.00

ST. PETERSBURG, BOLSHOY AVE. P.S., 51/9